Помощта по проект BG16RFOP002-2.092-0766-C01 е предоставена по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по програма ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на Еко Монд ООД (микро предприятие), извършващо туроператорска дейност по Закона за туризма.

Средствата получени по проекта са използвани изцяло за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез покриване на част от разходите направени в периода от 01.02.2020г. до 21.03.2021г. (краят на договора по проекта).

Подпомагането, покрива предимно разходи за телекомуникационни услуги – разговори, интернет и съобщения, месечни такси на дружеството и застраховката за туроператор. Подпомагането ще доведе в дългосрочен план дружеството ни да успее да се справи по-добре с икономическите последствия от пандемията и ще допринесе за финансовата стабилност на фирмата.

MONT GUIDE +

Продукти на проекта:
•       Общ професионален стандарт за професия „Алпийски водач“;
•       Платформа за електронно обучение и комбинирани курсове за обучение:  
www.mont-guide.eu/elearning

Products:
The main outputs are:
•       Common “mountain guide” occupational standard;
•       E-learning platform and blended learning courses:  
www.mont-guide.eu/elearning